30/11/2021

Започва процедурата за представяне на предложения за Регионални програми за заетост и обучение

 Регионалните програми се разработват ежегодно, предлагат се от Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие и след оценяване и одобряване от Комисия, определена със заповед на министъра на труда и социалната политика, се включват за финансиране от Националния план за действие по заетостта /НПДЗ/ за следващата календарна година.

Вносители на предложения за регионални програми за заетост и обучение могат да бъдат областните и общинските администрации, социалните партньори и други юридически лица, но програмите следва да бъдат одобрени от Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие (чл.33, ал.2 от Закона за насърчаване на заетостта).

Програмите следва да съдържат обосновка за важността на предвидените действия за подобряване на местния пазар на труда, необходимо финансиране, както и детайлно описание на видовете дейности, периода за изпълнение (начален и краен период, посочени месеци от 2014 г.), продължителността им (в месеци), кой ще бъде работодателят по програмата, на какви длъжности ще бъдат назначавани безработните лица. В случай, че е предвидено обучение, следва да се посочи вида на обучението, обучаващата организация и работодателят, който ще наеме лицата след обучението. Обучение ще бъде финансирано само, ако е обвързано с наемане на конкретни работни места.

Допустимите за финансиране дейности през 2014 г. са:

– обучение за придобиване на професионална квалификация;

– осигуряване на субсидирана заетост;

– чиракуване или стажуване.

Институциите и организациите, които имат разработени предложения за регионални програми за заетост и обучение за включване в НПДЗ-2014 година, е необходимо в срок до 22.10.2013 г. да ги представят в деловодството на Областна администрация Сливен (на хартиен и електронен носител, както и по електронна поща на следния адрес: [email protected] ).

Поканата за представяне на регионални програми за заетост, с указания за тяхното разработване – допустими дейности, приоритетните целеви групи, критериите за оценка, формуляр за кандидатстване, можете да намерите на интернет сайта на Министерството на труда и социалната политика, раздел „Документи, други документи”: http://www.mlsp.government.bg/bg/docs/indexothers.htm

 

 

Facebook Comments