28/10/2021
Местният парламент ще гласува по проектобюджета на Община Сливен за 2019 година

Местният парламент ще гласува по проектобюджета на Община Сливен за 2019 година

В 38-те точки, включени в дневния ред на заседанието на Общински съвет – Сливен утре, 31януари, е приемането на проектобюджета на Община Сливен за 2019 г., което според Димитър Митев ще бъде основният акцент на предстоящата сесия. На пресконференция днес председателството обяви акцентите.

Общинските съветници ще гласуват утре и промени в текстовете на Наредбата за обществения ред на територията на община Сливен, Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права и Наредбата за определяне размера на местните данъци. Предвидено е и предложение за приемане на изцяло нова Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, което бе причината за присъствието на председателя на Комисията по общинска собственост и местно самоуправление Христо Котов. По думите му новите текстове в нея регламентират отдаването на общински имоти до 5 години, без право на удължаване на сроковете. Той допълни още, че тя е изцяло синхронизирана със сега действащата нормативна база, регламентираща придобиването, управлението и разпореждане с общинско имущество.

В рамките на заседанието ще бъде утвърден и списъкът на общинските жилища по предназначение за тази година, както и Годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти.

И в утрешния дневен ред са предвидени разпоредителни сделки и отпускане на финансови помощи на граждани на общината.

Facebook Comments