28/10/2021
Започва прием на кандидати за лични асистенти

Започва прием на кандидати за лични асистенти

Община Сливен изпълнява дейности по предоставяне на социалната услуга „личен асистент“, финансирани по ПМС № 344/21.12.2018г. и подписано Споразумение с Агенция за социално подпомагане.

От 1 август 2019г. стартира прием на кандидати за лични асистенти.

Краен срок на подаване на документи 16.08.2019г.

За лични асистенти могат да кандидатстват лица в трудоспособна възраст, отговарящи на следните изисквания:

Безработни лица;

Лица в  трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

Всеки кандидат за личен асистент следва да представи следния комплект от документи в срок – 01.08.2019г. до 16.08.2019г.:

Заявление за кандидатстване за личен асистент /по образец/;

Декларация за съгласие за предоставяне на лични данни /по образец/;

Автобиография;

Документи за придобита образователна степен и съотносима за длъжността „Личен асистент“ квалификация;

Копие от удостоверение за преминато обучениеза предоставяне на социални услуги по други програми или по друг ред.

Подборът на кандидатите за лични асистенти ще бъде извършен на два етапа:

По документи и събеседване с одобрените на първия етап кандидати.

Класирането на кандидатите за лични асистенти се извършва от комисия, назначена със заповед на Кмета на

община Сливен след провеждане на събеседване. Ще бъде изготвен списък с оценените  кандидати, който ще бъде изнесен на информационното табло в Центъра за административно обслужване на Община Сливен.

Документите за кандидатстване от кандидатите за лични асистент се приемат в Центъра за административно обслужване на граждани в Община Сливен.

Pin It

Facebook Comments