28/10/2021
В и К – Сливен: Процедура за възлагане на обществена поръчка

В и К – Сливен: Процедура за възлагане на обществена поръчка

„Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД открива процедура за възлагане на обществена поръчка – публично състезание, по реда на ЗОП с предмет: „Избор на изпълнител за изпълнение мерки за информация и комуникация (публичност и визуализация), чрез организиране на публични събития, изработване на аудиовизуални материали и публикуване на информационни материали за проекта „Доизграждане и рехабилитация на ВиК инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 екв. ж., попадащи в обхвата на ОТ „Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД, гр. Сливен“

Решението е публикувано в АОП под номер 935933

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=935933&newver=2

Обявлението е публикувано в АОП под номер 935932

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F05_2014&id=935932&mode=view

Pin It

Facebook Comments