25/10/2021

Заседава Регионалният съвет за развитие

Областният управител Корнелий Желязков участва в съвместното заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Югоизточен район /РСР на ЮИР/. То се проведе в Бургас под председателството на Павел Маринов – областен управител на област Бургас. Участие взеха представители на министерства, на Управляващите органи на оперативните програми, областни управители и кметове на общини в ЮИР, представители на синдикални и браншови организации, НПО и академичните среди на територията на района.

            На срещата бяха представени обобщените предложения от членовете на РСР на 6-те района от ниво 2 относно промените в Закона за регионалното развитие и Правилника за неговото приложение. Информацията от експертните становища, коментари, оценки и мнения на членовете на РСР бе необходима за очертаване стратегическата рамка за извършване на необходимите промени, осигуряващи постигане на по-добра приложимост на законодателството и оптимизиране на ефектите и въздействието му върху развитието на регионите.

Представителите на Управляващите органи на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС, представиха обобщена информация за напредъка в усвояването на Структурните и Кохезионния фонд в ЮИР – сключени договори, усвоени финансови средства и резултати от приключени проекти.

Общият брой сключени договори по оперативните програми в ЮИР е 843 бр. Най-много проекти има област Бургас – 301 бр., следван от област Стара Загора – 255 бр., област Ямбол – 148 бр. и област Сливен – 121 бр. Стойността на сключените договори в ЮИР към 18.11.2013 г. е 2 611 602 226 лв. С най-висок относителен дял (38,4%) от усвоените средства се отличава ОП „Транспорт“ с 1 003 131 979 лв., следвана от ОП „Околна среда“ – 884 036 026 лв. и ОП „Регионално развитие“ – 459 084 994 лв. Въздействието и ефектът от успешното реализиране на проектите по оперативните програми на територията на ЮИР е база за постигане на устойчиво и балансирано регионално развитие.

Участниците в заседанието бяха запознати с възможностите за финансиране, които фонд ФЛАГ предоставя на органите на местно самоуправление. Мисията на Фонда е да подкрепи усилията на българските общини и общински дружества в процеса на подготовката и успешното изпълнение на проекти по оперативните програми/Програма за развитие на селските райони, които са насочени към модернизиране и разширяване на общинската инфраструктура и към създаване на устойчиви и модерни местни общности. За периода януари 2009 г. – ноември 2013 г. ФЛАГ е предоставил кредити на 187 български общини, одобрени са 618 кредита за над 591 млн.лв.

От Министерство на икономиката и енергетиката представиха проекта на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020г. Стратегията набелязва приоритетите на правителството за стимулиране на иновациите с цел ускоряване на прехода на България към икономика на знанието. Фокусът на иновационната политика на страната ни следва да бъде насочен върху повишаване на разходите за научни изследвания и създаване на качествен научен потенциал, обслужващ националната икономика и работещ за осигуряването на високо качество на живот на гражданите.

Facebook Comments