25/10/2021
Нови промени по мярка 11: Вижте кои стопани ще засегнат

Нови промени по мярка 11: Вижте кои стопани ще засегнат

Управляващият орган на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) обсъжда три групи нови промени в изискванията и текстовете на мярка 11 „Биологично земеделие“ по време на Комитета по наблюдение на Програмата, пише „Агрозона”. Сред основните разлики в текстовете на мярката е въвеждането на условие за допустимост за земеделските стопани в подмярка 11.1, че не може да се получава подпомагане по подмярката (за преход) за площи на земеделски стопанин, които са включени в слой „Биологични площи“ през 2021 и 2022 г.

В подмярка 11.2 пък се обсъжда въведеното през 2020 г условие към бенефициенти с ангажимент за постоянно затревени площи за спазване на гъстота от минимум 1 животинска единица (ЖЕ) на 2 ха и възможността за прием през 2021 и 2022 г., да се прилага и за следващи години, като това се отразява и в точка „Допустими разходи”. Там е допълнено и, че след приключване на ангажиментите през 2020 г. да се предостави възможност за удължаване на ангажиментите по мярка 11 от ПРСР 2014-2020 г. с площи, които могат да варират с процент по-голям 10%, като ангажиментът продължава да се изпълнява с площи, за които земеделските стопани имат правно основание за ползване през съответната година. Идентична промяна ще се отрази по отношение на същото условие, когато е свързано с удължаване на ангажимента след 2020 г. и в т. 8.2.10.5 „Специфична информация за мярката“.

В промените по мярка 11 се предвижда предложените прагове на подпомагане, които важат досега да бъдат приложими и при кандидатстване и след 2020 г.

Предвижда се за прилагането на мярка 11 ДФЗ да може да извършва проверки и въз основа на публичния регистър от Наредба 5 от 2018 г. за прилагане на правилата на биологично производство, етикетиране и контрол, и за издаване на разрешение за контролна дейност за спазване на правилата на биологичното производство, както и за последващ официален надзор върху контролиращите лица, съдържащ информация за операторите в система на контрол за биологично производство, като този регистър ще се ползва и за информиране за включените в система на контрол площи, животни и пчелни семейства към края на предходната година. Предвижда се и Компетентното звено да предостави на ДФЗ слой „Биологични площи“, който включва цифрови географски данни за сертифицирани площи, преминали периода на преход към края на предходната година. Площите, включени в слоя, сертифицираните животни и пчелини с пчелни семейства могат да бъдат подпомагани само за дейности от подмярка 11.2. „Плащания за поддържане на практики и методи за биологично земеделие“, е записано още в проекта за промени на мярка 11.

Facebook Comments