28/06/2022
17-то редовно заседание на Общински съвет – Твърдица ще се проведе на 7 декември

17-то редовно заседание на Общински съвет – Твърдица ще се проведе на 7 декември

В понеделник, 7 декември, от 9.30 ч. в заседателната зала на Община Твърдица ще заседава местният парламент.

ДНЕВЕН РЕД:

Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

Предложение с вх.№ 1689/03.11.2020г. относно: Съгласуване на проект за частично изменение на ПУП – ПР /Подробен устройствен план – план за регулация/ изменение на уличната регулация на ул.”Кутра” от о.т.195 до о.т.195 засягаща УПИ IІ -880 и УПИ IIІ 877, кв. 28 по действащия ПУП на гр.Твърдица, община Твърдица, област Сливен,одобрен със Заповед № 300 от 01.06.1983 год/Поземлени имоти с идентификатор 72165.507.880 и 72165.507.877, по КККР на гр.Твърдица/.

Предложение с вх.№ 1690/03.11.2020г. относно: Искане разрешение за разполагане на временни преместваеми павилиони за търговска дейност върху общински терен- ПИ с идентификатор 72165.47.10, гр. Твърдица, общ. Твърдица, обл.Сливен по КККР, одобрени със Заповед РД- 18-2/ 26.02.2010г. на ИД на АГКК.

Предложение с вх.№ 1693/13.10.2020г относно: 1.Одобряване на План-сметка за разходите за дейностите по събирането,извозването и обезвреждането на битови отпадъци и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване на територията на Община Твърдица за 2021 година. 2. Определяне на размера на таксата за битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятията и граждани за 2021година.

Предложение с вх.№ 1699/16.11.2020г относно: Приемане на годишен план за ползване на дървесина през 2021г. в горски територии, собственост на Община Твърдица.

Предложение с вх.№ 1698/16.11.2020г относно: Начин на ползване на дървесина от Общински горски територии на Община Твърдица, съгласно приет годишен план за 2021г.

Предложение с вх.№ 1700/16.11.2020г относно: Утвърждаване на ценоразпис за продажба на дървесина съгласно чл. 71 ал. 1 т. 5 от Наредбата по чл. 95 ал. 1 от ЗГ, добита от ОГТ и Ценоразпис за продажба на дървесина съгласно чл. 71 ал. 1 т.1,2,3,4,6,7 от същата Наредба за 2021г.

Предложение с вх.№ 1701/16.11.2020г относно: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Твърдица.

Предложение с вх.№ 1702/19.11.2020г относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Марийка Иванова Николова от гр.Шивачево, ул. „Георги Димитров” № 17

Предложение с вх.№ 1703/20.11.2020г относно: Отдаване под наем на единадесет броя офис помещения, част от имот публична общинска собственост , актуван с АОС № 1096/11.11.2015г.

Ново обсъждане на Решение №174/06.11.2020г. на Общински съвет- Твърдица.

Facebook Comments