18/05/2022

НАП връща данъци на млади семейства с ипотечен кредит

30 декларации с искане за данъчно облекчение за ипотечен кредит са приети в офиса на НАП в Сливен от началото на кампанията. Това съобщи за РСН        Стефка Каменова – връзки с обществеността в приходната агенция в Сливен.      И през 2014 г. един от членовете на младо семейство с ипотечен кредит може да намали данъчните си основи с лихвените плащания по заема през годината.

През изминалата 2013 година близо 200 семейства от областтта са се възползвали от данъчното облекчение, като средно всяко семейство е получило обратно 400-500лв., което е около една месечна вноска по обслужвания кредит.

Данъчното облекчение за млади семейства дава възможност да се приспаднат от данъчната основа лихвените плащания по ипотечен кредит за закупуване на жилище. Приспадането от данъчната основа означава, че със сумата, платена за лихви по ипотечен кредит се намалява сборът от всички доходи на физическото лице, а не дължимият данък.

Условия

Облекчението може да се ползва ако едновременно са изпълнени следните условия:

 1. Договорът за ипотечния кредит е сключен от лице, което има граждански брак. Гражданският брак трябва да е сключен към 31 декември на годината, за която се ползва данъчното облекчение за млади семейства.
 2. Поне единият от двамата съпрузи не е навършил 35-годишна възраст към датата на сключване на договора за ипотечен кредит.
 3. Ипотекираното жилище е единствено жилище за семейството през данъчната година. Данъчното облекчение за млади семейства не може да се ползва, ако за обезпечение служи друго жилище, а не закупеното с кредита.
 4. Облекчението може да се ползва за направени през годината лихвени плащания по първите 100 000 лв. от главницата.
 5. Лицето представи писмена декларация от съпруга/та, че няма да ползва данъчното облекчение за 2013 г.
 6. 1.Пълната сума от платените лихви ли ще ми бъде възстановена?
 7. 2.Ако имам друг жилищен имот, например идеална част от вила, мога ли да ползвам данъчното облекчение?
 8. 3.Ако ипотекираното жилище няма влязло в сила разрешение за ползване, може ли да се подаде декларация за данъчното облекчение за млади семейства?
 9. 4.Ако единият от съпрузите е на възраст над 35 години, може ли данъчното облекчение да се ползва от другия?
 10. 5.Ако през 2013 г. съм работил/ла само на трудов договор, трябва ли да подам годишна данъчна декларация, за да ползвам данъчното облекчение?
 11. 6.Трябва ли кредитът да е получен през 2013 г., за да ползвам данъчното облекчение?

Декларация

Облекчението се ползва с подаването на данъчна декларация за облагане на доходите на физическите лица до 30 април 2014 г. в офиса на НАП по постоянен адрес. Към декларацията задължително трябва да приложите и документ, издаден от банката кредитозаемател, удостоверяващ размера на направените през годината лихвени плащания по първите 100 000 лв. от главницита по ипотечния кредит за закупуване на жилище.

Процедура по възстановяване на сумите

Служителите в НАП приемат всички годишни данъчни декларации за доходите на физическите лица, подадени в срок не по-късно от 30 април 2014 г. Те проверяват данните в декларацията и приложените към нея документи. Ако в резултат от това, че ползвате данъчното облекчение, се е получил надвнесен данък върху доходите, той ще Ви бъде възстановен в 30-дневен срок от подаването на декларацията, ако сте отбелязали че искате възстановяване по реда на Раздел І от глава шестнадесета на ДОПК. Уверете се, че сте вписали коректно номера на банковата сметка (на стр. 3 от основната част от декларацията), по която да Ви бъде преведена надвнесената сума. Когато сумата за възстановяване е над 500 лв., служителите на НАП ще изготвят официален писмен документ – акт за прихващане или възстановяване. В него ще опишат размера на данъка за възстановяване и, ако имате, неплатените Ви данъчни задължения. Надвнесената сума се прихваща, ако имате дългове към бюджета, или се възстановява по посочената от Вас банкова сметка, в случай, че нямате неплатени публични дългове. Актът за прихващане или възстановяване задължително се подписва от служителя на НАП и от лицето, ползващо данъчното облекчение. Когато документът е готов, ще бъдете потърсени по телефона, за да посетите офиса на приходната агенция и да подпишете акта.

Допълнителна информация за ползването на данъчното облекчение за млади семейства можете да получите на телефона на информационния център на НАП 0700 18700 на цената на разговор от цялата страна.

Често задавани въпроси

Не. С платените от Вас лихви се намалява сумата от годишните данъчни основи, тоест сборът от всички доходи, които сте получили през годината и които подлежат на деклариране в годишната данъчна декларация.

Ако имате друг жилищен имот или идеална част от жилищен имот, Вие не можете да ползвате данъчното облекчение. То е предназначено единствено за млади семейства, които притежават само едно жилище, за закупуването на което са взели ипотечен кредит. Данъчното облекчение обаче може да се ползва, ако семейството притежава други недвижими имоти, които не са „жилище” – ниви, гори, ливади и др.

Да. Достатъчно е това жилище да е единствено за семейството през годината, за която желаете да ползвате данъчното облекчение за млади семейства.

Условието е към датата на сключването на договора за ипотечен кредит поне единият от двамата съпрузи да не е навършил 35 години. Следователно, възрастта на другия съпруг не е от значение. Данъчното облекчение може да се ползва и от съпруга, който е навършил 35 години към датата на сключването на договора за ипотечен кредит.

Да. Данъчното облекчение за млади семейства може да се ползва само с подаване на годишната данъчна декларация. Това се отнася и за работещите единствено по трудови правоотношения, които не са задължени да подават годишна данъчна декларация.

Не. Допустимо е кредитът да е получен и преди 2013 г.

Facebook Comments