26/06/2022

Публичното обсъждане на Споразумението за партньорство на България с Европейската комисия

Областният управител Корнелий Желязков участва в публичното обсъждане на Споразумението за партньорство на България с Европейската комисия за новия програмен период 2014–2020 г. То беше организирано от вицепремиера и министър на правосъдието Зинаида Златанова и се проведе в НДК. Събитието е заключителният етап на проведените втори обществени консултации по текста на споразумението и предхожда старта на официалните преговори с ЕК.

В обсъждането участваха представители на Президентството, Народното събрание, посланици и дипломати от страните-членки на ЕС, представителството на ЕК в България, държавната администрацията, регионалните съвети за развитие, национално представителните организации на работодателите, работниците и служителите, национално представителните организации на граждани в неравностойно положение, Националното сдружение на общините в Република България, академичната общност, НПО, медии и др.

Отделните секторните приоритети в Споразумението за партньорство бяха представени от съответните министри.

При откриването на публичното обсъждане вицепремиерът Златанова обяви, че оперативните програми ще бъдат представени официално на европейските партньори до края на юни. Тя предвижда до края на месец март 2014 г. Споразумението за партньорство да бъде одобрено от Министерския съвет и изпратено официално чрез системата за електронен обмен на данни с Европейската комисия. На практика по този начин ще започнат официалните преговори.

Вицепремиерът определи като много важна стъпка наличието на национална нормативна уредба за прилагането на Европейските структурни и инвестиционни фондове. Към момента са разработени основните проекти на нормативни актове, уреждащи основни въпроси на усвояването на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове. До края на месец март ще бъдат внесени за одобряване от Министерския съвет. Успоредно се работи и по проекти на нормативни актове, уреждащи специфични въпроси на усвояването на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове като водено от общността местно развитие, интегрирани териториални инвестиции, налагане на финансови корекции. Планира се тяхното разработване да приключи през юни 2014 г.

Друг много важен момент според вицепремиера Златанова е подготовката на системите за управление и контрол. С оглед своевременния старт на програмите, Министерският съвет прие Решение № 792/1712.2013 г., с което се определят конкретните административни структури и звена, които ще изпълняват функциите на управляващи органи, сертифициращи органи, одитен орган, централно координационно звено, централен информационен офис и централен информационен и координационен офис за Европейските структурни и инвестиционни фондове, Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се и Инициативата за младежка заетост за следващия програмен период 2014 – 2020 г.

Зинаида Златанова направи подробен отчет за работата по подготовката на Споразумението за партньорство от месец юли 2013 г. досега. Според нея още в средата на тази година ще започне прилагането на Споразумението за програмен период 2014 – 2020“.

Facebook Comments