23/05/2022
Продължава приема на заявления-декларации за отпускане на еднократна целева помощ за първолаци

Продължава приема на заявления-декларации за отпускане на еднократна целева помощ за първолаци

Продължава приема на заявления-декларации за отпускане на еднократна целева помощ за ученици, записани в първи клас за покриване на част от разходите в началото на учебната година.

Заявления-декларации за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в първи клас се приемат до 15.10.2019 г. Изключение се прави само, когато поради здравословни причини, установени с протокол на ЛКК, детето не може да започне училище. В тези случаи заявлението-декларация се подава не по-късно от 6 месеца от началото на учебната година.

Припомняме, че помощта се отпуска при условие, че доходът на член от семейството през предходните 12 месеца, преди месеца на подаване на заявлението-декларация е по-нисък или равен на 450 лв. Независимо от дохода на семейството, целева помощ се отпуска: за деца с трайни увреждания, за деца с един жив родител и за деца, настанени в семейства на роднини и близки и приемни семейства по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.

Еднократната помощ за ученици, записани в първи клас през учебната 2019/2020 г. е 250 лева.

С изменения и допълнения в Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца, влизащи в сила от 01.08.2019 г., е променен начина на изплащане на еднократната помощ за ученици, записани в първи клас. Помощта се изплаща на два пъти, като:

– петдесет на сто от размера на помощта се изплаща или предоставя след влизане в сила на заповедта за отпускането й;

– петдесет на сто от размера на помощта се изплаща или предоставя в началото на втория учебен срок, ако детето продължава да учи.

Когато помощта е отпусната и петдесет на сто от размера й е изплатен или предоставен, но съгласно служебно получената информация от Министерство на образованието и науката през втория учебен срок детето не продължи да посещава училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние, плащането или предоставянето на остатъка от помощта не се извършва, а изплатената част от помощта се възстановява. Помощта се възстановява и в следните случаи:

– детето/ученикът не постъпи в училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние;

– в рамките на един месец от учебната година има допуснати отсъствия от 5 учебни часа, за които няма уважителни причини.

До 26.08.2019 г. в област Сливен са подадени 690 броя заявления-декларации за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в първи клас, както следва:

                                                                                     – община Котел – 31 бр. заявления-декларации;

                                                                                     – община Нова Загора – 91 бр. заявления-декларации;

                                                                                     -община Сливен –   400 бр. заявления-декларации;

                                                                                     – община Твърдица – 168 бр. заявления-декларации.

Pin It

Facebook Comments