26/06/2022
Условия за отпускане на целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2019/2020 година

Условия за отпускане на целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2019/2020 година

От 01 юли 2019 г. започна приема на заявления-декларации за отпускане на целеви помощи за отопление съгласно Наредба №РД-07-5 от 16.05.2008г. на МТСП за предстоящия отоплителен сезон 2019/2020 г.

Приемът на заявления ще продължи до края на месец октомври 2019 г., като документите се подават по настоящ адрес на лицата/семействата.

През тази година с изменения и допълнения на Наредба №РД-07-5 от 16.05.2008г. на МТСП е променен коригиращия коефициент, с който се намалява размера на пенсиите, определени след 01.07.2008 г. За предстоящия отоплителен сезон коригиращият коефициент е 1,463. По този начин увеличението на пенсиите от 1 юли 2019 г. няма да се отрази на правото на достъп до този вид помощ. Променен е индивидуалния диференциран доход за отопление на различните целеви групи. Промените предвиждат осигуряване на по-добра социална закрила на най-уязвимите групи чрез усъвършенстване на механизма за целево енергийно подпомагане.

Припомняме, че целевата помощ за отопление се отпуска за период от пет месеца. В заявлението-декларация задължително се заявява видът на ползваното отопление – топлоенергия, електроенергия, твърдо гориво или природен газ. При отопление с електроенергия към заявлението-декларация се представя за справка актуален клиентски/абонатен номер. При отопление с топлоенергия, електроенергия и природен газ целевата помощ се предоставя в пари на правоимащото лице или семейство. При отопление с твърдо гориво помощта може да бъде предоставена както в пари, така и в натура при изрично изразено в заявлението-декларация желание от страна на лицето или семейството.

Право на помощта имат лица и семейства, чийто средномесечен доход за предходните 6 месеца преди месеца на подаване на заявлението-декларация е по-нисък или равен от диференциран доход за отопление за съответната целева група и отговарят на условията на чл.10 и чл.11 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.

Месечния размер на целевата помощ се определя със Заповед на Министъра на труда и социалната политика на база левовата равностойност на 500 квтч електроенергия към 31 октомври на текущата година. За целия отоплителен сезон 2019/2020 г, правоимащите лица и семейства получават целева помощ в размер на 465,90лв. (Размерът на помощта през предходния отоплителен сезон беше 374,15лв.)

До 26.08.2019 г. в Дирекции „Социално подпомагане” от областта са подадени общо 7 140 броя заявления-декларации за отпускане на целева помощ за отопление, както следва:

–                                                                                    община Котел – 1 530 бр. заявления-декларации;

–                                                                                    община Нова Загора – 672 бр. заявления-декларации;

–                                                                                    община Сливен – 4 087 бр. заявления-декларации,

–                                                                                    община Твърдица – 851 бр. заявления-декларации.

От подадените заявления-декларации до момента са обработени общо 4 591 броя. Отпуснати са 4 159 целеви помощи. Издадените заповеди за отказ са 432 броя, както следва:

–                                                                                    община Котел – отпуснати 727 бр. помощи, отказани 63 бр. помощи;

–                                                                                    община Нова Загора – отпуснати 480 бр. помощи, отказани 18 бр. помощи;

–                                                                                    община Сливен – отпуснати 2 579 бр. помощи, отказани 295 бр. помощи;

–                                                                                    община Твърдица – отпуснати 373 бр. помощи, отказани 56 бр. помощи.

Pin It

Facebook Comments