28/06/2022
До 1 февруари се кандидатства по схемата за късите доставки и пазарите

До 1 февруари се кандидатства по схемата за късите доставки и пазарите

1 февруари 2021 г е крайният срок за подаване на проектни предложения за участие в схемата подмярка 16.4 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки“ от мярка 16 „Сътрудничество“ от ПРСР 2014-2020, напомнят от Национална селска мрежа, пише Агрозона.бг.

По подмярка 16. 4 се подпомагат организации, които изпълняват колективни проекти и се определят за нуждите на подмярката като обединение за къса верига на доставки или обединение за местен пазар.

Кандидатите трябва да са юридически лица, регистрирани по Търговския закон.

Задължително е поне двама участника да си сътрудничат в обединението за къса верига на доставки или в обединението за местен пазар, както и участието на земеделски стопанин.

Според условията за кандидатстване в „късата верига на доставки“ участват ограничен брой икономически оператори, поели ангажимент да си сътрудничат и посветени на местното икономическо развитие и близките териториални и социални отношения между производители, преработватели и потребители. Подпомагането по подмярката обхваща само къси вериги на доставки, които включват не повече от един посредник между земеделския стопанин и потребителя.

„Местни пазари“ пък означава пазари в радиус от 75 км от стопанството на произход на продукта, в който радиус трябва да се осъществяват, както преработката, така и продажбата му на крайния потребител.

По подмярка 16.4 финансирането предвижда 15 000 лв да е минималният размер за един проект, а максималният – 977 600 лв.

Проектните предложения ще се подават изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020).

Facebook Comments