28/06/2022
Общинските съветници ще гласуват днес стратегии, касаещи децата и младите хора

Общинските съветници ще гласуват днес стратегии, касаещи децата и младите хора

В зала „Май“ при спазване на противоепидемичните мерки започна сесия на Общинския съвет в Сливен.

Изменение на две от общинските наредби предстои да гласува местният днес. Едната наредба касае реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. С предложението за промяна се дава възможност на Кмета на общината да приема дарение на поземлени имоти и части от поземлени имоти, за които са налице влезли в сила планове за улична регулация, както и да извършва продажбата на земя – частна общинска собственост, след решение на общинския съвет, без търг и конкурс на физически или юридически лица, собственици на законно построена сграда върху общинска земя – урегулиран поземлен имот, по пазарни цени. С изменението на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяне права на територията на общината се определят такси за ползване на изкуствена стена за катерене, монтирана в изцяло обновения Спортен комплекс „Асеновец“.

Ще бъде гласувана актуализацията на общинския бюджет. Според Димитър Митев, председател на Общински съвет – Сливен, това се налага заради постъпили приходи от дивиденти от общинските търговски дружества, които надвишават планираните, както и необходимостта от разходи, включващи изграждане на система за видеонаблюдение в няколко села – Голямо Чочовени, Глуфишево, Трапоклово, за ремонт на читалището в село Желю войвода и др.

Общо 40 са точките, заложени в предварителния дневен ред. Освен рутинните, свързани с разпореждане на общинска собственост, отпускане на финансови помощи и средства и разрешение за изготвяне на подробни устройствени планове, гласуване на годишния отчет за изпълнението на бюджета за 2020 г. Припомняме, че наскоро беше проведено публично обсъждане с акценти от изпълнението на основния финансов документ за предходната година.

На заседанието днес ще бъде гласувано и даване на съгласие Община Сливен да кандидатства с проект по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ за реновиране на няколко обекта – Художествена галерия „Димитър Добрович“, Регионален исторически музей „Д-р Симеон Табаков“- Сливен и зала „Сливен“.

Общинските съветници ще гласуват и приемане на две общински стратегии. Едната е за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Сливен /2021-2022 г./, втората – за борба с наркотиците /2021-2024 г./.

Сред точките за гласуване се открояват още определяне на представител на Община Сливен за участие в заседание на общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от „ВиК-Сливен“, както и безвъзмездно предоставяне на дърва за огрев на ветерани, участвали във Втората световна война.

Pin It

Facebook Comments