18/05/2022
Ще се доказват до 70 кг мляко за подпомагане на овце и кози

Ще се доказват до 70 кг мляко за подпомагане на овце и кози

Нова схема „Обвързано с производството подпомагане животни“, предназначена за овце-майки и/или кози-майки, се обсъжда тази седмица на заседание на Тематичната работна група по Стратегическия план по новата Обща селскостопанска политика 2023-2027 г. Условията по схемата предвиждат да могат да се подпомагат стопанства с 50 и повече овце-майки и/или 50 и повече кози-майки. Животните трябва да са на възраст от 12 месеца до 84 месеца за овце и до 108 месеца за кози, се казва още в условията, които ще важат за новата схема.

Според изискванията за участие трябва да се доказва произведена и реализирана продукция. За млечните породи трябва да бъде доказана реализацията на 70 кг мляко или 35 кг мляко и 0,20 животни, родени в стопанството – за клане, износ или продажба в други стопанства. За застрашените от изчезване местни породи или биологично производство изискването е да се докаже продукция в размер на поне 35 кг мляко или 0,20 животни, родени в стопанството – за клане, износ или продажба в други стопанства. За месодайните породи пък важи правилото 0,5 животни, родени в стопанството – за клане, износ, вътреобщностна търговия или продажба в други стопанства.

Важно условие по обсъжданата нова схема е, че не се допуска едновременно подпомагане за едно животно по тази схема и по схемата за преходна национална помощ.

Facebook Comments